Also known as: Niki Delano, Nikki Delan, Audra Star