BDSM UGOVOR
UGOVOR O VLASNIŠTVUOvo je ugovor o vlasništvu, sačinjen je u prisustvu svedoka, prema kojem ja xxx xxxx, u daljem tekstu KUJA, svojom slobodnom voljom i bez ikakve prisile predajem svoje telo, um i srce u vlasništvo XXX XXX, u daljem tekstu GOSPODAR/VLASNIK, na upravljanje i korišćenje po njegovoj slobodnoj volji.

Od ovoga trenutka pa na ubuduće pol kuje više nije muški o njoj će se od sada govoriti u ženskom rodu. Slobodnom voljom kuja sebe obavezuje na ropstvo i potpuno razume da je njen gospodar od sada poseduje fizički i mentalno i da je od sada ona njegovo privatno vlasništvo da je koristi kako god on poželi.

U prilogu ovog dokumenta nalazi se i izjava kuje o odricanju svih njenih građanskih i ljudskih prava i sloboda.

Kuja će se potpuno posvetiti zadovoljstvu i željama gospodara bez ikakvog premišljanja i oklevanja.

Od ovog momenta pa nadalje kuja shvata da njena osećanja više nisu njena i da će gospodar uvek biti na prvom mestu.

U slučaju da gospodar pokloni ili proda kuju d**goj ili d**gim osobama, sa njom zajedno predaće i original ovoga ugovora, a obavezan je i da sastavi i potpiše ugovor o kupoprodaji.

Ovaj ugovor stupa na snagu odmah po potpisivanju, nije vremenski ograničen i po potpisivanju postaje neoborivi pravosnažni document bez vremenskog ograničenja.
Potpisivanje ovog dokumenta kuja će simbolično obaviti ostavljanjem otiska prsta.Član 1.

OPŠTA PRAVILA

Kuja se obavezuje na poslušnost i vernost svom gospodaru u svim oblicima i u svakom trenutku. Njeno telo, um, srce i vreme od sada pripadaju isključivo njemu.

Kuja će gospodaru omogućiti pristup svom telu u svakom trenutku bez obzira na vreme, mesto ili prisustvo d**gih lica. Kao dadatak kuja se slaže i razume da njen gospodar poseduje pravo i privilegiju da je u bilo kom trenutku pozajmi na korišćenje d**goj ili d**gim osobama, bilo da su u pitanju žene, muškarci ili životinje, a ona je obavezna da im ukaže isto poštovanje kao i gospodaru.

Kuja prihvata svoju ulogu i u skladu sa njom će se ponašati u kući u bilo kom trenutku ili bilo kojem d**gom mestu koje gosporad/vlasnik odredi. Ona prihvata da je njen gospodar od sada u potpunosti poseduje i da je može koristiti na bilo koji način na koji želi a sve u okviru sigurnosti i uz poštovanje početnih limita.

Kuja se slaže da u slučaju nepoštovanja odredbi iz ovog ugovora kazna mora biti veoma ozbiljna pa će samim tim sa zahvalnošću prihvatiti svaku kaznu koju gospodar odredi. Forma i dužina kazne ostavljena je na volju gospodaru.


Član 2.

SIGURNA REČ

Kuja neće imati pravo na sigurnu reč.

Nepostoje uslovi niti okolnosti pod kojima kuja može odbiti da izvrši bilo koju izdatu naredbu. U slučaju da kuja naredbu neizvrši momentalno, na to će se gledati kao da je odbila da izvršenje naredbe i u skladu sa time će biti kažnjena.


Član 3.

POČETNI LIMITI

Prvih godinu dana trajanja ovog ugovora poštovaće se početni limiti kuje i to:

• CBT - tortura genitalija kuje;
• KRV - izazivanje krvarenja;
• IGLE;
• POVREDE SA TRAJNIM POSLEDICAMA;
• s**t - konzumiranje izmeta;
• POTPUNO JAVNO OTKRIVANJE IDENTITETA;

- misli se na: objavljivanje video materijala na kome se u potpunosti vidi lice kuje.
- nemisli se na: seks u klubovima poluotvorenog tipa, grupni seks performansi,
žurke, video snimci sa potpunom ili delimičnom pokrivenošću lica.


Gospodar može privremeno suspendovati neke ili sve limite u slučaju prekršaja koji potpada pod odredbe KAZNE i POSEBNE KAZNE.

Gospodar može trajno ukinuti neke ili sve limite u slučaju da kuja više puta prekrši neku od odredbi koje potpadaju pod POSEBNE KAZNE.

Po isteku prve godine svi limiti se TRAJNO brišu. Sav video materijal nastao u procesu treninga biće u potpunosti objavljen.
Član 4.

TRENING

Trening traje godinu dana od momenta potpisivanja ugovora, tokom tog perioda poštovaće se početni limiti kuje. Ona u potpunosti prihvata da bude trenirana od strane gospodara po njegovim pravilima i obavezuje se na potpunu bezpogovornu poslušnost i pokornost. Gospodar može odlučiti da u trening uključi i d**ge osobe muškog i ženskog pola kao i domaće životinje muškog pola.
Po isteku jednogodišnjeg treninga svi početni limiti se trajno brušu a gospodar će odlučiti da li će kuju zadržati u svom vlasništvu ili će je pokloniti/prodati d**gom licu.
Krajnji cilj treninga deli se u dve grupe i to na fizičku i mentalnu modifikaciju.

Od fizičke modifikacije očekuje se potpuna feminizacija u koju će biti uključeno i :

• Potpuno i trajno uklanjanje svih neželjenih dlačica sa tela kuje;
• Pirsovanje (uši, jezik, pupak, bradavice, nos-septum);
• Markiranje, obeležavanje, tattoo;
• Dijete i fizičke vežbe;
• Terapija ženskim hormonima.

Od mentalne modifikacije se očekuje totalna pokornos i poslušnost. Bez obzira na vreme, mesto ili okruženje prilikom korišćenja, kuja mora biti spremna da bez razmišljanja i oklevanja izvrši svako naređenje i da pritom pokaže potpunu posvećenost u izvršavanju komande.
Brisanje svih tabua, stidljivosti i moralnih vrednosti ali i svakog osećaja samopoštovanja, je neophodnost te se gospodar neće ustručavati od primene sile.

Dehumanizacija: imaja za cilj da i samu kuju ubedi kako je ona biće najniže moguće vrednosti.
Svi osobe i životinje bez obzira na godine starosti ili pol imaju pravo da kuju koriste, ponižavaju i kažnjavaju kako i kada požele ukoliko im to gospodar/vlasnik dozvoli.

a****lizacija : kuja će se tretirati kao da je upitanju prava domaća životinja, po mogućtvu pas. Hrani će se iz pseće posude ili direktno sa tla bez upotrebe šaka. Mesto na kome kuja može jesti odrediće gospodar (pored ulaznih vrata,na podu kuhinje,u toaletu...). Ukoliko je moguće hraniće se u dvorištu a pritom se neće voditi računa o nepovoljnim vremenskim prilikama (kiša, vetar, sneg). Hrana može posebno biti pripremnjena za kuju, dozvoljeno je davati joj hranu za prave pse. Hrana se može sastojati i samo od ostataka sa gospodarovog stola. Energetska vrednost obroka biće uvek na niskom nivou i u odgovarajuće maloj količini, kako bi kuja ostala u odgovarajućoj formi. Svaki obrok gospodar će začiniti svojom pljuvačkom. Ukoliko je hrana servirana u psećoj posudi kuja je dužna da se prvo popiški po njoj a zatim halapljivo pojede sav sadržaj posude.

Ako se d**gačije nenaredi kretanje će obavljati isključivo puzeći na sve četiri noge (na laktovima i kolenima) i to tako što će joj pogled uvek biti uperen u pod, leđa maksimalno povijena prema dole a guza isturena i natrćena.

Kada se nekoristi čuvaće se u psećem kavezu, boksu za pse, prostorijama za držanje stoke (obor,štala...) ili jednostavno vezana lancem u dvorištu.

Fiziološke potrebe kuja će obavljati isklučivo na otvorenom (u prirodi ili dvorištu).

U trening će biti uključene sve moguće mere i neće se birati sredstva koje mogu da pomognu pravilnom treningu kuje.

Po isteku godinu dana (jednogodišnjeg treninga) kuja mora biti osposobljena za:

• pružanje više satnog neprek**nog oralnog sexa (najmanje 150 minuta);
• dvostruku analnu penetraciju;
• prostituciju;
• sex sa životinjama;


Kako bi se trening smatrao uspešnim neophodno je da kuja:

• provede minimum sedam dana u boksu sa najmanje dva muška psa krupnije rase;
• provede minimum sedam dana u oboru sa svinjama;
• provede minimum sedam dana vezana u štali sa ostalim domaćim životinjama;


Po isteku jednogodišnjeg treninga izvršiće se kastracija kuje. Hiruško uklanjanje testisa izvršiće veterinar.Član 5.

PRAVA I OBAVEZE GOSPODARA

Gospodar se obavezuje da kuju čuva, trenira, kažnjava i koristi onako kako on želi. On se obavezuje da se brine o njenoj bezbednosti i zdravlju tokom trajanja njegovog vlasništva nad njom. Gospodar je obavezan da angažuje veterinara koji će se starati o zdravlju kuje. Takođe se obavezuje da kuju, jednom u šest meseci, vodi na redovni veterinarski pregled.

Obaveza gospodara je da kuju hrani jednom dnevno i povremeno joj dopušta vreme za odmor.
On ima pravo i obavezu da kuju seksualno iskorišćava, ponižava, zlostavlja i kažnjava kako god to poželi.

Hranu i san gospodar kuji može uskratiti na period ne duži od 72 sata ako proceni da će je na taj način dovesti u odgovarajuće fizičko i mentalno stanje pogodnije za dalji trening.

Gospodar prihvata obavezu da koristi sva sredstva na raspolaganju kako bi doprineo daljoj feminizaciji, dehumanizaciji i a****lizaciji kuje. Kažnjavanjem i ponižavanjem će joj pomoći da prihvati svoju novu ulogu i poziciju u društvu. On ima obavezu da iz uma kuje izbriše i najmanji trag samopoštovanja, sramežljivosti i osećaj dostojanstva.

Kuji se nemože verovati te se stoga kada nije pod odgovarajućim nadzorom mora čuvati u kavezu ili vezanu sa ograničenim kretanjem. Gospodar će ako je potrebno da kuju transportuje na d**gu lokaciju to obavljati kao da je upitanju prava životinja, u psećem transportnom kavezu ili specijalizovanom vozilu za transport pasa ili stoke, a u izuzetnim prilikama vezanu u gepeku automobila.

Gospodar se obavezuje na dalju feminizaciju, dehumanizaciju i a****lizaciju kuje i u tom cilju upotrebiće sva moguća sredstva. Ukoliko nađe za shodno, a kako bi trening učinio efikasnijim, konsultovaće se sa veterinarima i psiholozima koji dele iste vrednosti BDSM odnosa.

Gospodar može kuju pozajmiti ili iznajmiti d**goj ili d**gim osobama ili udruženju, radi seksualnog iskorišćavanja ili kao dodatak njenom treningu, na period ne duži od 30 dana. Time će privremeno preneti svoja prava i obaveze iz ovog ugovora na te osobe, o ovom privremenom transferu vlasništva nije potrebno sačinjavati nikakva posebna dokumenta, takođe nije potrebno prethodno obavestiti kuju.

Po istekloj godini, obaveza Gospodara je da kuju kastrira, to će formalno označiti završetak njenog treninga, a tada mora doneti odluku da li će kuju zadržati u svom vlasništvu ili će je prodati/pokloniti d**gom licu.Član 6.

PRAVILA PONAŠANJA KUJE

Kuja shvata da se potpisivanjem ovog dokumenta odriče svih gradjanskih i ljudskih prava i sloboda, da je njeno buduće postojanje podređeno isključivo užitku i zadovoljstvu d**gih. Njena osećanja, želje i mišljenje je u potpunosti nebitno, pa se njima neće pridavati nikakav značaj.

Ukoliko gospodar na javnom mestu odluči da svom poznaniku, ili znatiželjnoj osobi, pokaže neki deo tela kuje ona će to uz obavezan osmeh ponosno i rado učiniti.

Upotreba odeće je strogo zabranjena. Obavezna je da na sebi u svakom trenutku ima pseću ogrlicu i povodac.

Govor i komunikacija je privilegija d**gih te je kao takvo kuji u potpunosti zabranjeno.

Svaka vrsta kretanja neprimerena četvoronožnim životinjama je najstrože zabranjena.

U prisustvu gospodara, d**gih lica ili životinja kujin pogled mora biti uperen isključivo u tlo i tom prilikom mora iskazivati totalnu poniznost i pokornost. Samo na izričitu naredbu može podići pogled.

Hranu može uzimati iz psece posude ili direktno sa tla, upotreba šaka je strogo zabranjena.

Svaku naredbu je obavezna da izvrši bez ikakvog oklevanja i razmišljanja i to trenutno.

Sramežljivost i skromnost, kao i prikrivanje delova tela čak i slučajno, u bilo koje vreme i na bilo kom mestu bez obzira na okolnosti i prisustvo d**gih, je najstrože zabranjeno i kazniće se po posebnom režimu kazni.

Pošto se kuja svojevoljno odrekla svoga bića i sama iskazala želju da bude tretirana ništa bolje od životinje tako će i biti tretirana, dobijaće samo jednostavne naredbe (sedi,puzi,liži,jedi,sisaj,donesi,puši...) a ako pokaže i najmanji znak razmišljanja, premišljanja ili oklevanja biće najstrože kažnjna.

Kuja je u obavezi da prvom prilikom gospodaru prijavi svako svoje neprimereno ponašanje ili odstupanje od pravila, što joj se neće uzeti kao olakšavajuća okolnost.

Tokom seksualnog akta kuja je obavezna da vidno iskaže agilnost, želju i zadovoljstvo kao i pokornost.

Masturbacija i erekcija nipošto nisu dozvoljeni kuji i kazniće se po posebnom režimu kazni.

Kuja je obavezna da trenutno izvršiti svaku naredbu bez oklevanja i razmišljanja bez obzira na uslove. Odbijanje izvršenja naredbe kazniće se po posebnom režimu kazni.
Kuja apsolutno nema prava na privatnost u prisustvu gospodara.
Član 7.

KAŽNJAVANJE

Pravo gospodara je da kuju kažnjava bez obzira na zasluženost ili ne. Veličina i trajanje fizičke kazne su diskreciono pravo gospodara/vlasnika. Kažnjavanje se izvrašava odmah ili ne u zavisnosti od odluke gospodara. Najblaža kazna koja se može izreći je 15 udaraca bičem po telu kuje.
U slučaju da su prekršaju kuje prisustvovali i d**ge osobe tada će u kažnjavanju i one uzeti aktivnu ulogu i to tako što će se kazna umnožiti sa brojem prisutnih osoba, na taj način svi prisutni će imati priliku da sami izvrše deo kazne. U slučaju da neka od prisutnih osoba nije u potpunosti zadovoljna izrečenom kaznom ili misli da je kazna preblaga tada će se celokupna kazna ponoviti.
U slučaju težeg prekršaja gospodar će privremeno suspendovati neke ili sve limite. Kazne se mogu izvršavati na više različitih načina a u svaku kaznu će biti uključeno šibanje.
Za jedan prekršaj gospodar može kaznu ponavljati više puta sve dotle dok u potpunosti nebude siguran da je kuja shvatila veličinu svoje greške.


Neke kazne koje zahtevaju veći broj udaraca bičem, određena je donja minimalna granica broja udaraca:

• Korišćenje nameštaja = 25 udaraca bičem;
• Pokušaj komunikacije govorom = 30 udaraca bičem;
• Kretanja neprimerena četvoronožnim životinjama = 40 udaraca bičem;
• Postizanje erekcije = 45 udaraca bičem;
• Neadekvatan pogled prema osobama ili životinjama = 50 udaraca bičem;
• Korišćenje šaka ili prstiju prilikom ishrane = 60 udaraca bičem;
• Namerno ili nenamerno izbegavanje izvršenja naređenja =65 udaraca bičem;
• Lenjost = 70 udaraca bičem;
• Oklevanje, razmišljanje i trenutno neispunjavanje naredbe = 75 udaraca bičem;
• Pokazivanje skromnosti i prikrivanje intimnih delova tela = 95 udaraca bičem;
• Nedovoljna energičnost i neiskazivanje zadovoljstva prilikom seksa = 100 udaraca bičem.

Ove kazne izvršavaju se po celom telu kuje.
Za ove prekršaje gospodar će suspendovati jedan od limita i to onim redom kojim su limiti i nabrojani. U slučaju da kuja neki od ovih prekršaja ponovi tri puta tada će se jedan od limita trajno izbrisati (redom kojim su i nabrojani).


Član 8.

POSEBNI PREKRŠAJI I POSEBNE KAZNE

Ovde se definišu prekršaji koji zahtevaju izuzetno oštre kazne. To su pravila koja kuja nipošto nesme da načini te joj se to jasno i nedvosmisleno mora staviti do znanja izricanjem najoštrijih mogućih kazni.
Za kršenje ovih pravila svi limiti se trajno brišu.

• Odbijanje naređenja u prisustvu d**gih lica;
• Masturbacija;
• Pokazivanje stidljivosti, srama i dostojanstva;
• Želja za rask**om ugovora.

Pored uk**anja svih limita za ove prekršaje propisana je minimalna kazna od 150 udaraca bičem po celom telu kuje a gornju granicu odrediće gospodar.

Član 9.

TAJNOST I PRAVILA O PRIVATNOSTI

Prvih godinu dana, od dana potpisivanja ugovora, a dok traje trening, gospodar će se uzdržati od potpuno javnog prikazivanja kuje i na taj način zaštitiće njen idetitet. Po isteku ovog perioda neće postojati nikakva pravila o privatnosti. Ovo pravilo gospodar može privremeno suspendovati ili potpuno ukinuti kao što je već određeno u odeljku o kaznama i posebnim kaznama. Na skupovima zatvorenog tipa ovo pravilo se nemora poštovati.Član 10.

MODIFIKACIJA TELA KUJE

Dozvoljena je bilo koja vrsta modifikacije tela kuje ako će to doprineti njenoj feminizaciji, a****lizaciji ili dehumanizaciji.


Član 11.

MENJANJE UGOVORA

Ovaj ugovor nemože biti promenjen od strane kuje niti ukinut od bilo koje institucije. Pravo na promenu ugovora poseduje isključivo gospodar/vlasnik a o izmenama obavezan je da usmeno obavesti dole potpisane svedoke.Član 12.

PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Ovaj ugovor nije vremenski ograničen, nemože biti proglašen nevažećim niti ukinut ni pod kojim uslovima.

Član 13.

IZJAVA KUJE


Ja XXX XXX - KUJA- slobodnom voljom i bez ikakve prisile svečano izjavljujem da se odričem svih svojih građanskih i ljudskih prava, jedino što želim to je da služim dominantnim osobama na način na koji oni smatraju da je potrebno.

Sa zahvalnošću prihvatam svaku vrstu fizičke i mentalne kazne i torture koju gospodar/vlasnik odredi, ma koliko ona bila bolna ili ponižavajuća.

Razumem i prihvatam da će me gospodar/vlasnik primoravati na seksualni odnos sa svojim prijateljima i poznanicima kao i sa domaćim životinjama muškog pola.

Razumem i prihvatam pravo gospodar-a da me primorava na prostituciju.

Ovom svojom izjavom bezuslovno predajem celokupno svoje biće gospodar-u na upravljanje i korišćenje.Član 14.

IZJAVA GOSPODARA/VLASNIKA


Ja XXX XXX - GOSPORAD - prihvatam totalno i bezuslovno vlasništvo nad kujom.

Treniraću je iskorišćavati, ponizavati i kažnjavati kako, koliko, i kada god ja to poželim.

Prihvatam obavezu da kuju fizički i mentalno izmenim da joj pomognem u njenoj daljoj transformaciji na polju dehumanizacije i a****lizacije. Takođe se obavezujem da brinem o njenom zdravlju.


POTPIS GOSPODARA

Pročitao sam i u potpunosti razumem sadržinu ugovora. Slažem se i prihvatam kuju kao moju ličnu svojinu i vlasništvo. Staraću se o njenoj sigurnosti i bezbednosti, treniraću je i kažnjavati, koristiti kao seksualni objekat, deliti sa d**gim osobama i primoravati na seks sa životinjama. Daću sve od sebe da kuju oblikujem mentalno i fizički i prilagodim je svojim potrebama i zadovoljstvima. Razumem da se ovaj ugovor može menjati isključivo samo mojom odlukom i da o izmenama trebam obavestiti svedoke njegovog potpisivanja. Prihvatam pravo da kuju mogu, po završetku treninga od godinu dana, zadržati za sebe ili pokloniti ili prodati d**goj ili d**gim osobama.


Potpis ______________________Gospodar/Vlasnik_______________________datumPOTPIS KUJE

Ugovor je kuji pročitan i ona se u potpunosti slaže i razume svoje obaveze i ograničenja. Kuja slobodnom voljom prihvata ulazak u ropstvo i razume da će od ovoga trenutka njeno telo i um biti vlasništvo gospodara i da će 24 sata dnevno biti njemu na raspolaganju da je koristi i trenira onako kako želi. Ona razume da će biti trenirana, kažnjavana i seksualno eksploatisana. Kuja obećava da će se ponašati u skladu sa svime navedenim u ovom dokumentu i moli da bude najstrože kažnjena za svaku načinjenu grešku. Trenutno će se povinovati svakoj želji i naredbi gospodara bez ikakvog razmišljanja bez obzira na vreme, mesto ili situaciju u kojoj se nalazi. Ona obećava da će se prilikom seksa u potpunosti posvetiti zadovoljstvu i potrebama d**gih. Kuja razume da nema pravo povlačenja iz ugovora. Takođe razume da će se primeniti sve neophodne mere kako bi trening mogao da se smatra uspešnim.

Potpis (otisak prsta) ________________________kuja_____________________datumPOTPIS SVEDOKA

Pročitao sam i u potpunosti razumem značenje i duh ugovor između gospodara/vlasnika i kuje. Potvrđujem činjenicu da su obe strane potpisale ugovor svojom slobodnom voljom bez ikakve prisile. Svedok sam da se ovaj ugovor može menjati isključivo od strane gospodara/vlasnika.


Potpis ___________________________Svedok___________________________datum

Potpis ___________________________Svedok___________________________datum

Potpis ___________________________Svedok___________________________datum
SADRŽAJ:


Član 1. OPŠTA PRAVILA ....................................................................... 3
Član 2. SIGURNA REČ ........................................................................... 3
Član 3. POČETNI LIMITI ....................................................................... 4
Član 4. TRENING ..................................................................................... 5
Član 5. PRAVA I OBAVEZE GOSPODARA ......................................... 7
Član 6. PRAVILA PONAŠANJA KUJE .................................................. 8
Član 7. KAŽNJAVANJE .......................................................................... 9
Član 8. POSEBNI PREKRŠAJI I POSEBNE KAZNE ............................ 10
Član 9. TAJNOST I PRAVILA O PRIVATNOSTI ................................. 10
Član 10. MODIFIKACIJA TELA KUJE .................................................. 11
Član 11. MENJANJE UGOVORA ........................................................... 11
Član 12. PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA ................................... 11
Član 13. IZJAVA KUJE ............................................................................ 12
Član 14. IZJAVA GOSPODARA/VLASNIKA ........................................ 12
POTPISI ..................................................................................................... 13


created by:

supported by:
Slave & Whore Training Center


100% (2/0)
 
Categories: BDSMGay Male
Posted by peca799
1 year ago    Views: 287
Comments (3)
Reply for:
Reply text
Please login or register to post comments.
1 month ago
wow koje ludilo :)
9 months ago
super je :D
maaminsin
retired
10 months ago
uh :) hoću da potpišem ovaj ugovor !