Brat i siostra

Adam mia? 22 lata jednak mimo swojego wieku wci?? pozostawa? prawiczkiem. Jego siostra, o 3 lata starsza Ania by?a jego przeciwie?stwem. Robi?a ju? wiele rzeczy. Czasem sama, czasem nawet z kilkoma kolegami. Lubi?a przemoc zarówno aktywn? jak i pasywn?. Nie obce by? jej ró?ne zabawki. Zna?a ca?? Kamasutr? na pami??. Niejedna aktorka porno czy prostytutka nigdy nie zrobi?aby takich rzeczy. W g?owach obojga rodze?stwa od pewnego czasu pojawi?y si? nie?mia?e
my?li o wspólnym seksie. Anka znudzona tymi wszystkimi zabawami, szukaj?c nowych wra?e? pewnego razu pomy?la?a o rodzinnym seksie. Tymczasem Adam zra?ony ci?g?ymi niepowodzeniami z innymi dziewczynami by? tak zdesperowany, ?e gotowy by? poprosi? o pomoc w?asn? siostr?. Ich przygoda zacz??a si?, kiedy Adam pewnego dnia wszed? do pokoju siostry, gdy ta akurat bawi?a si? paluszkami. Mia?a ró?ow?, wygolon? szpark?, która mimo cz?stych przygód wygl?da?a jednak na w?sk?. Ch?opak stan?? jak wryty i zawstydzony szybko opu?ci? pomieszczenie. Ze jednej strony to by?a jego siostra, wi?c kto?, kto teoretycznie nie powinien go poci?ga?, z d**giej jednak niezwykle atrakcyjna kobieta. Jej ciemne blond w?osy, si?ga?y jej do pe?nego biustu, który ledwo mie?ci? si? w miseczce c. By?a raczej szczup?a, ?redniego wzrostu o zielonych oczach i w?skich, ró?owych ustach. W?a?nie wtedy po raz pierwszy przesz?o im przez g?ow?, ?e mogliby razem... ka?de z nich ba?o si? doko?cz my?li.

Oczywi?cie, gdy byli m?odsi cz?sto ogl?dali siebie nago, czasem nawet bawi?c si? swoimi narz?dami. Pieszczot? tego nazwa? nie mo?na, cho? Adam mia? raz niepe?ny wzwód, a Ania poczu?a co? w rodzaju podniecenia. Trwa?o to do momentu, a? Ani zacz??y rosn?? piersi. Rodze?stwo mia?o ze sob? dobry kontakt. Lubili razem sp?dza? czas, cz?sto rozmawiali i zwierzali si? sobie nawzajem. Nie unikali tematów seksu. Wiedzieli doskonale jak maj? si? ich intymne sprawy. Po zdarzeniu w pokoju ch?opak zacz?? szpera? w Internecie na temat seksu w rodzinie. Zdziwi? si? ogromn? ilo?ci? stron na ten temat. To go o?mieli?o. Pomy?la? sobie, ?e nie jest to tak nienormalne jak pocz?tkowo s?dzi?. Równie? i jego siostra zg??bia?a wiedz? na temat kazirodztwa w sieci. Polega?o to g?ównie na czytaniu opowiada? erotycznych. Pocz?tkowo traktowa?a je z niesmakiem, jednak z czasem zauwa?y?a, ?e coraz bardziej j? to podnieca. Najpierw, jako typowe opowiadania, ale pó?niej zacz??a sobie przypomina? niewinne zabawy z dzieci?stwa oraz dzie?, w którym Adam zobaczy? j? podczas masturbacji. I coraz bardziej pragn??a posun?? si? do czego? wi?cej. Internet pos?u?y? im równie? do uczynienia kolejnego kroku do wspólnego zbli?enia. Pewnego dnia niczym w s?ynnej reklamie oboje weszli na czat "Sex-kamerki" i zacz?li bawi? si? swoimi intymnymi narz?dami nie pokazuj?c twarzy. Nieco zdziwili si?, kiedy odkryli pó?niej, ?e osob? po d**giej stronie by?o d**gie z rodze?stwa. Nigdy nie rozmawiali o tym, ale wtedy znikn??y wszelkie bariery. Zdali sobie spraw?, ?e skoro podnieca?y ich swoje cia?a nawzajem nie wiedz?c, kim s? to tym bardziej emocjonuj?ca b?dzie zabawa wiedz?c, ?e s? rodze?stwem. My?l, ?e to nielegalne i w naszej kulturze zakazane sprawia?o, ?e coraz bardziej tego chcieli. Jednak mimo wszystko ka?de z nich mia?o obawy, ?e to d**gie mo?e si? nie zgodzi?. Postanowili najpierw si? wybada? podgl?daj?c i prowokuj?c. Cz?sto nie zamykali drzwi id?c pod prysznic, czy te? bezczelnie zabawiaj?c si? b?d?c w swoim pokoju. Zacz??o by? to coraz cz?stsze i przybiera?o coraz bardziej bezceremonialne formy. Ania cz?sto ubiera?a si? seksownie zak?adaj?c króciutkie jasne bluzeczki z du?ym dekoltem, spod których by?o wida? czarny stanik, lub po prostu jej ciemne sutki. Zak?ada?a równie krótkie, ledwo zakrywaj?ce jej zgrabn? pup? spódniczki, pod którymi znajdowa?y si? zazwyczaj koronkowe przezroczyste sk?pe majteczki. Cz?sto wypina?a si? w stron? Adama udaj?c, ?e co? si?ga z pod?ogi czy lodówki, a ten bezczelnie podziwia? jej kszta?ty. Z czasem zrezygnowa?a z majteczek podniecaj?c nie tylko brata, ale te? siebie, kiedy czu?a na sobie jego g?odny wzrok. On te? niby to przypadkiem pokazywa? jej swoj? m?sko??. Tak przez par? tygodni rodze?stwo podgl?da?o si? nawzajem wiedz?c, ?e zarówno podgl?dany jak i podgl?daj?cy o tym wie. Nie rozmawiali jednak o tym ani s?owem. Kiedy? wybrali si? z zaprzyja?nion? par? nad jezioro. Parka spa?a w jednym, a rodze?stwo w d**gim namiocie. Wtedy jednak do niczego nie dosz?o rodze?stwo jedynie przytuli?o si? do siebie. Jednak Ania poczu?a objaw podniecenia Adama. Zasn??a u?miechni?ta z nadziej?, ?e juz wkrótce dojdzie do czego? powa?niejszego. To, co nie zdarzy?o si? tej nocy, zdarzy?o si? kolejnej.

Ania zasn??a jako pierwsza. Spa?a w bia?ej koszulce i bia?ych majteczkach.
-Ania, ?pisz?-zapyta? szeptem Adam.
-?pisz?-doda? po chwili g?o?niej.
Widz?c brak reakcji podwin?? leciutko jej koszulk?. Patrzy? na jej pi?kn?, wygolon? szpark?, któr? by?o wida? pod cieniutkimi majteczkami. Po chwili zapragn?? czego? wi?cej. Dotyku. Lekko zacz?? maca? biust Ani przez jej koszulk?, a widz?c, ?e ta wci?? ?pi, zacz?? gnie?? mocniej. Czuj?c przez materia? jej twarde sutki Adam podnieci? si? jeszcze bardziej. Chc?c upewni? si?, czy siostra ?pi zacz?? liza? j? po jej delikatnym policzku. Spodoba?o mu si? to, wi?c postanowi? ssa? jej usta, oraz delikatnie ca?owa? uszy. Z ka?d? minut? chcia? jednak wi?cej. Podwin?? koszulk? jeszcze wy?ej i jego oczom ukaza?y si? j?drne piersi z czarnymi, twardymi sutkami ?redniej wielko?ci. Natychmiast zabra? si? za dok?adniejsze ich poznawanie za pomoc? swoich d?oni. Ustami natomiast ca?y czas j? ca?owa?. Wepchn?? jej do buzi swój j?zyk. Pó?niej zacz?? ca?owa? jej szyj? i ponownie uszka, stopniowo schodz?c coraz ni?ej. Zacz?? bawi? si? jej piersiami je?d??c wko?o sutków. Ssa? to jeden to d**gi, nawet lekko przygryzaj?c. Wtedy Ania si? przebudzi?a. Zdezorientowana nie wiedzia?a co si? dzieje. Postanowi?a nie da? po sobie pozna?, ?e nie ?pi i czeka? na dalszy rozwój wydarze?, podczas, gdy ch?opak wci?? bawi? si? jej biustem. Jego j?zyk schodzi? wci?? coraz ni?ej. Teraz Delikatnie pie?ci? nim jej p?aski, seksowny brzuszek. W ko?cu doszed? do jej delikatnych majteczek. Wlepi? w nie swoje oczy napawaj?c si? ich zapachem. Delikatnie zbli?y? swoje usta. By? ju? mocno podniecony. ?apczywie zacz?? za pomoc? j?zyka bawi? si? jej kobieco?ci?. Po chwili jednak postanowi? zrobi? to bezpo?rednio. Chwyci? w dwa palce jej cieniutkie figi i powoli zacz?? zsuwa? z jej ud i nó?ek. Ania w pewnym momencie zrozumia?a, ?e to jej brat. Nadal nic nie robi?a. Nie chcia?a, ?eby wiedzia?, ?e ju? nie ?pi. Cieszy?a si? na my?l, ?e wreszcie dojdzie do tego o czym marzy?a od dawna. Adam delikatnie rozchyli? jej ró?owe p?atki. Dok?adnie takie, jakimi je widzia? podczas podgl?dania. Ale teraz mia? je na w?asno??. Tu? przed sob?. Delikatnie zacz?? ca?owa? i masowa? r?k?. W?o?y? swój j?zyk masuj?c jej najwi?kszy skarb. Po chwili do?o?y? jeden paluszek. Bawi? si? na zmian? wk?adaj?c j?zyk i palec. Ania zacz??a si? robi? mokra. Po chwili mia?a w sobie ju? dwa palce. Adam zacz?? bawi? si? równie? jej d**g? dziurk?. najpierw j? li??c, by za chwil? w?o?y? ma?y palec. Kciukiem dra?ni? jej soczysty guziczek. Ania zacz??a cichutko poj?kiwa?. Przestraszony Adam na chwil? przesta?, ale widz?c, ?e Jego siostrzyczka wci?? ?pi kontynuowa?. Wk?ada? i wyjmowa? palce co jaki? czas oblizuj?c z jej smacznych soczków. Jednak wci?? by?o mu ma?o cia?a siostry. Ca?owa? teraz wewn?trzn? stron? jej ud schodz?c coraz ni?ej, a? w ko?cu doszed? do stópek. Najpierw delikatnie j?zyczkiem palce, pó?niej spodni? cz??? stopy. Wtedy nie interesowa?o go ju? czy Ania ?pi, czy mo?e tylko udaje, chocia? domy?la? si?, ?e to d**gie. Wsadzi? sobie w usta cz??? jej drobniutkiej stopy i paluszek po paluszku ssa?. Ssa? coraz mocniej zapominaj?c si? tak bardzo, ?e zacz?? gry??. Ania uwielbia?a, gdy kto? bawi? si? jej stopami. Adamowi te? si? to spodoba?o. Podniecony zdecydowa? si? wreszcie rozebra? z jego bokserek i rozpocz?? w?drówk?, tym razem w gór? cia?a dziewczyny. Zacz?? od stóp, jeszcze wilgotnych od jego ?liny. Powoli ociera? si? o nie. Chwil? pó?niej dotyka? ju? jej mokrej dziurki. Postanowi? jednak zostawi? na wielki fina? i przeszed? do ocierania si? o jej brzuszek. Chwil? pó?niej jego m?sko?? znalaz?a si? ju? mi?dzy jej j?drnymi piersiami, na wprost jej twarzy. I w?a?nie twarz, a konkretnie jej usta by?y nast?pnym przystankiem jego "przyjaciela". Ania mia?a otwarte usta, wi?c Adam korzystaj?c z okazji wepchn?? go najg??biej jak móg?. Jej j?zyczek bawi? si? z jego penisem. Delikatnie zacz??a go ssa?. Z zamkni?tymi oczami jakby wci?? próbowa?a udawa?, ?e ?pi. Ch?opak posuwa? to wprzód to w ty?, a? osi?gn?? ca?kowity wzwód. Wyci?gn?? go, a nast?pnie delikatnie zacz?? wk?ada? w jej mokr? muszelk?. Po?o?y? si?. Zacz?? miarowo posuwa? stopniowo zwi?kszaj?c tempo. Marzenie obojga rodze?stwa wreszcie sta?o si? faktem. W?o?y? go ca?ego i jeszcze przyspieszy?. R?koma pie?ci? jej nagie cia?o. Mocno gniót? piersi, szczypi?c i ci?gn?c za sutki. Ich usta po??czy?y si? w ta?cu cia? tak jak po??czy?y si? ich intymne narz?dy. By?a to autentyczna mi?o?? dwojga rodze?stwa. Najg??bsza jak? mo?na sobie wyobrazi?. Ani? przeszed? przyjemny dreszcz podniecenia. W?a?nie by?a pieprzona przez w?asnego brata. Napi?cie stopniowo ros?o, a? wreszcie wstrz?sn?? ni? orgazm jakiego do tej pory nie prze?y?a. Zacz??a g?o?no j?cze? i sapa?. W momencie uniesienia nie wa?ne by?y ju? pozory. Równie? Adam zacz?? dochodzi? do momentu, w którym prze?y? swój pierwszy w ?yciu orgazm. Z w?asn? siostr?. Jego kochan? siostrzyczk?. Oddychaj?c g?o?no poczu?, ?e zbli?a si? ten moment. Wyci?gn?? swojego cz?onka, przymkn?? oczy i odda? si? fali spazmów przechodz?cych przez ca?e jego cia?o. Zako?czy? na jej brzuszku. Tryskaj?ca Sperma znalaz?a si? te? cz??ciowo na jej piersiach, a nawet twarzy. By?a tak przyjemnie ciep?a. Zm?czony, ale szcz??liwy Adam kiedy doszed? do siebie, po?o?y? si? obok siostry. Nie czu? wstydu z powodu tego co si? sta?o. By? szcz??liwy. Wreszcie sta? si? prawdziwym m??czyzn?. Na dobranoc poca?owa? dziewczyn? i zasn??. By?a to pierwsza taka przygoda rodze?stwa, jednak nie ostatnia...
100% (15/0)
 
Posted by hipek3
4 years ago    Views: 1,228
Comments (4)
Reply for:
Reply text
Please login or register to post comments.
1 year ago
mmm, super
1 year ago
Ja też mam cudowną siostrę. Nawet ją rozdiewiczałem...
2 years ago
Great story, thanks. Nice, healthy sexual encounter. ...ohh yes more more !Thanks for sharing
3 years ago
fajne opowiadanko, miło sie czyta :)