Interracial Sex Porn Stories
Page 4

ක ොළඹ කුලී නිලස - 1

මගෙ නම ජනිත්.තළම මං 8 ලවගේ ඉගෙන ෙන්ගන්.නමුත් ගේ සිදුවීම ගලනග ොට මං 5 ලවගේ ලගෙ හිටිගේ.අගේ තළත්තළ පිටරට රැකියළලක් රන්ගන්.අේමළ ගමගශ ප්‍රයිවල් ැංෆංකුල මෆගන්ජේ ග ගනක්.වල්ලි නේ අපිට තිබ්ැංළ.අගේ ගෙදර තිබ්ගබ් රළජගිරිගය.මගෙ ඉවහග ෝගල් ඇවිල්඼ළ ග ොෂඹ රළජකීය විදයළ඼යයිව.වල්ලි තිබ්ැංළ ට ගෙදර වි඾ළ඼ නිවළ තළත්තළ අේමළ එක් කිය඼ළ තිබ්ැංළ ඔය ගදන්නළ උඩ ත් ටුගේ ඉන්න.පශෂ ළමර 3 ෙෆශෆණු ෂමයිව තුන් ගදගනක්ට ගදන්න.ගශොඳ ලෆදෙත් ් ටිය ට ගදන්න කිය඼ළ.අනි මං දලල්ට ගෙදර ආලට පවහගවේ මං විතරයිව ඉන්ගන්.අේමළට ඕන වුණළ ගුරුලරියක් ගශොයළෙන්න මගෙ ඉගෙනීගේ ලෆඩ ල඼ටත් ගයොදලන්න පුළුලන් නිවළ.
පත්තගේ දෆන්වීමක් දළ඼ළ ් ටිය ගශොයළෙත්තළ..
HSBC එගක් ... Continue»
Posted by Artelperera 1 year ago  |  Categories: Anal, Interracial Sex, Sex Humor  |  
127
  |  
50%

قصتي مع خالتي

مرحبا شباب وصبايا جميعا
انا اسمي سامر وعمري الان 22 سنة
اعيش مع عائلة متوسطة ومنذ ان ابلغت و ان ا في سن التالتة عشر وانا احب الجنس كثيرا فقد كنت انتظر اهلي لحين خروجهم من البيت حتى اشغل الدش واسترق بعض اللقطات السكسية
بدات قصتي مع النيك وانا عمري 18 سنة حيث اصبح لي كمبيوتر و نت وبدات اشاهد الافلام الجنسية ع النت
حتى صرت مدمن سكس كل يوم لازم احضرلي فيلم او فيلمين
خالتي يلي هي احد ابطال قصتي عمرها 35 سنة وهي دائما تهتم بنفسها وتروش حالها منذ صغرها مما كان يخلق بعض المشاكل بينها وبين جدي
لها جسم رائع متوسطة الطول بيضاء صدرها مليان وطيزها مكورة وكانت دايما تلبس ملابس خفيفة وسكسية
حتى تزوجت ... Continue»
Posted by zakaria0212 1 year ago  |  Categories: Anal, Interracial Sex  |  
2252
  |  
100%

عبير وابو جوزها

انا عبير امرأة شابة عمري 24 عاما تزوجت قبل خمس سنوات .وانا ممتلئة الجسم بيضاء البشرة اعيش مع زوجي ووالده ووالدته في نفس العمارة . زوجي يعمل خارج المدينة ويأتي مرة في الاسبوع الى البيت . والد زوجي في الثامنة والاربعين من عمره ولكن صحته جيدة ووسيم . لاحظت منذ فترة ليست بالقصيرة انه كثيرا ما يركز نظراته على ساقي حيث انني لا ارتدي الجلباب داخل البيت بل تنورة او بنطلون برمودا وانا اعلم ان سيقان المرأة مصدر اغراء للرجال خاصة المصابين بالشذوذ . فأردت يوما ما ان اشبع رغبته تلك خاصة وانه وايضا حماتي يعاملاني معاملة جيدة ويحباني كثيرا ، فتظاهرت بأنني لاحظت ان هنالك بعض العروق في ساقي الاثنتين وطلبت منه ... Continue»
Posted by wael2014 1 year ago  |  Categories: First Time, Interracial Sex, Mature  |  
3419
  |  
82%
  |  1

СВАЛКА ПО АНГЛИЍСКИ

Здравеѝте приятели, днес останах по свободен и реших да споделя една релна история от моят живот.Тъѝ като нямам дар слово незнам дали ще ви хареса но съм почти сигурен че ви е интересна. Мисля да я нарека моита първа свалка по ангиѝски.Вероятно всички сте чували израза СВАЛКА ПО АНГЛИЍСКИ , но незнам дали реално знаете какво означава в буквалния смисъл.И стига с толкова увод че и на мене ми писна.


Реших да отида да уча и работя в Англия и заминах за LEICHESTER. Естественно непознавах никоѝ в града .През първата седмица се запознах с една българка на име Сашка която беше от две години в гр... Continue»
Posted by bisgr 1 year ago  |  Categories: Anal, First Time, Interracial Sex  |  
505
  |  
100%
  |  3

رامي و موخرته العميقة

كنت في ١٢من العمر لما طلق ابي امي و كان ابي من شمال افريقيا لكنه قضا حيته في اوروبا و كانت امي من بلجيكا و كان ابي في صدد الانتقال لافريقيا الوسطا و ذلك لان ه مشرف علا مشروع تنموي ممول من طرف الامم المتحدة للزراعة و فاصريت علا الذهاب معه الانه احبني كفيرا و قد هددته امي انه سوف تاخذني في صورة عدم سعادتي للعيش معه .كنا نسكن عزبة ضخمة تحيط بها الاشجار و هنالك اسطبل و مستودع و غرف صغيرة لنوم العملة كان هناك اكفر من٧٠ عامل وكانت البلدة صغيرة و هادية و كان سكانها من السود و لم تكن هناك الكفير من النسا و خاصة الصبايا و كنت ولدا ذكي ناصع البيلض متوسط القامة نحيف البطن مملو الارداف و الموخرة شعر ارطب... Continue»
Posted by rami13 1 year ago  |  Categories: Gay Male, First Time, Interracial Sex  |  
2894
  |  
36%
  |  1

3some Dunia JakartaSelama tiga hari berada di Jakarta ini, Fadli sama sekali tidak memberikan nafkah batin kepada isterinya Erna, sebenarnya Fadli ingin sekali melakukan hubungan seks dengan isterinya tersebut, tetapi setiap kali ia berhubungan dengan isterinya, ia hanya dapat bertahan paling lama 5 menit saja. Fadli sendiri merasa heran karena setiap ia berhubungan badan dengan isterinya tidak pernah bisa lama, tetapi jika ia melakukannya dengan wanita lain ia bisa melakukan hubungan seks sekitar 15-30 menitan lamanya. Setelah dipikir-pikir lagi ol... Continue»
Posted by Batang_Gemuk_Manja 1 year ago  |  Categories: Gay Male, Interracial Sex, Voyeur  |  
111

Knullad av två färgade män

Jag och min kille Conny var på ett disco inne i stan. Till en början hade vi trevligt, men allteftersom kvällen gick så verkade det som om Conny brydde sig mindre och mindre om mig. Han pratade mest med sina vänner som vi var ute med. Men då såg jag min räddning, min kompis Kristin var på samma disco, så jag gick till hennes bord och festade vidare.

Vi hade väldigt kul, det var länge sedan vi hade träffats så vi hade mycket att ta igen.

Kvällen blev natt, ett par killar satte sig vid vårt bord, två av dem var svarta. En av dem var väldigt trevlig, han bjöd på drinkar och berömde mig för ... Continue»
Posted by johas2 1 year ago  |  Categories: Interracial Sex, Voyeur  |  
75
  |  
100%

H fantasiosi mou (HUGE greek story)

Το γλυφομούνι
Μετά από τις φαντασιώσεις που είχα με τουςμαυρους, μου καρφώθηκε η ιδέα να δω την γυναίκα μου να το «κάνει» με κάποιον άλλον άντρα. Άλλωστε η ιδέα αυτή γυρνούσε εδώ και χρόνια μέσα στο μυαλό μου κι αυτό γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε έρωτα με την γυναίκα μου λέμε ότι και καλά την γαμάω εγώ και μαζί μας και κάποιος άλλος.
Έχω δε προσέξει ότι κάθε φορά που το κάνουμε, εκείνη για να με ερεθίσει λέει ότι παίρνει πίπα σε κάποιον μαύρο με πολύ μεγάλη ψωλή και ότι εγώ της γαμάω και καλά το μουνί, ενώ ο μαύρος της γαμάει τον κώλο. Όλα αυτά βέβαια μένουν μόνο στην φαντασία μας, έτσι γι... Continue»
Posted by cdnasia 1 year ago  |  Categories: Anal, Interracial Sex, Shemales  |  
2883
  |  
84%
  |  3

Sexy Swart Vrou gefok deur Zayler ;)

Hi almal,

Ek is weg van die huis af vir besigheid en ek wil graag met julle my plesiertjie van gisteraand deel.

Voor ek begin wil ek net se ek en my vrou het 'n oop verhouding en gee nie om as die ander een ander seks maats het nie, ons verkies dit net om dit te doen wanneer die ander een nie by is nie.

Ek het 'n pragtige swart vrou in die kroeg raakgeloop en sy het saam na my hotel kamer gegaan nadat ek genoem het ek sal graag seks met haar wil he.

In die kamer gekom het ek my hemp begin losknoop en sy het haar top en rompie uitgetrek en ek weet nie of ek verbaas was of nie dat s... Continue»
Posted by sexaddict19 1 year ago  |  Categories: Interracial Sex  |  
789
  |  
100%

Πριν το γάμ&om

Μια φανταστική ιστορία με πρωταγωνίστρια την αρραβωνιαστικιά μου και έναν μαύρο προικισμένο άντρα.

Λίγες μέρες έχουν μείνει μέχρι το γάμο. Μόλις γύρισες από την κομμώτρια που σου έκανε το τελευταίο δοκιμαστικό και την αισθητικό που σε έβαψε. Αστράφτεις ολόκληρη. Προβάρεις το νυφικό σου. Κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και φαντάζεσαι ότι σε λίγες μέρες στολισμένη όπως τώρα θα ανεβαίνεις τα σκαλιά της εκκλησίας ενώ εγώ θα σε καμαρώνω με την ανθοδέσμη στα χέρια μου. Βάζεις ένα ποτήρι κρασί και ανοίγεις το ραδιόφωνο. Στροβιλίζεσαι στο δωμάτιο μπρος στον ολόσωμο καθρέφτη και χαζεύεις το νυφικό σ... Continue»
Posted by shared-nelly 1 year ago  |  Categories: First Time, Interracial Sex  |  
528
  |  
85%
  |  1

diperkosa dpn bf‏

Bagi menyambut ulang tahunku yang ke-25 baru-baru ini aku telah membuat perancangan yang belum pernah aku laksanakan. Tidak seperti lazimnya kali ini aku memilih untuk menyambut secara privasi bersama tunangku Azman. Kalau tahun-tahun sebelumnya aku menyambut secara meriah bersama kawan-kawanku tapi kali ini aku dan Azman memilih untuk berkhemah dan bermalam di satu tempat yang sunyi. Tempat yang kami pilih ialah berhampiran satu tempat rekreasi yang cantik berhampiran tasik yang sungguh bening airnya.

Pagi itu, sehari sebelum hari jadiku yang kedua puluh lima aku dan Azman berkereta ke te... Continue»
Posted by samowen_2 1 year ago  |  Categories: Group Sex, Hardcore, Interracial Sex  |  
126
  |  
50%

ludi party

Probudio me je mobilni, dobar d**g me pozvao na pary slavi 30-tu. hahaha na prvu mi je bilo smijesno ali eto skontam zasto da ne? leskarila sam cijeli dan razmisljajuci sta cu obuci (standardno zenski). izbor pada na neku haljinicu ili sukjnicu jer je vani bio pakleno vruce. bijela suknjica bez gacica je bila odlican izbor, neka malo pobudi mastu prisutnie gospode i ljubomoru njihovih supruga i djevojaka.

Malo sam kasnila, namjerno neka svima ostane u glavi moja slika kada budem usla u kucu. Medjutim ja sam ostala iznenadjena, 4 muskarca u gospodskim odijelima a niti jedna dama, zena, kuck... Continue»
Posted by macamalaa 1 year ago  |  Categories: Anal, Interracial Sex  |  
983
  |  
100%
  |  12

Sister Turning Wife


Hello Dosto! Kaise ho, ye story jo main batane ja raha hun meri khud ki hai. Mera Naam Rahul hai, Meri Age abhi 32 hai, main filhal delhi mein rehta hun, Pehle hum Allahabad ke najdik ek chhote se gaanv mein rehte the. Maine IIT roorkee se engineering ki hai aur meri job bangluru mein lagi thi, tab main 24 saal ka tha. Main physically jyada attractive to nahi hu per average built tha, aur meri height 5’8″ hai, mera tool size 6.5″ hai aur mota hai.

Hum ghar mein 3 Log the, main, meri mom Prachi Aged (48) aur meri s****r Tanya j
... Continue»
Posted by bava12 2 years ago  |  Categories: Hardcore, Interracial Sex, Sex Humor  |  
143
  |  
67%

My Twaiwanese naai

Nee wat my maat, ek dink dit is tyd dat jy jou horizons bietjie vebreed. Ek het nou die dag, sowat twee maande gelede bietjie in Springs loop draai, toe voel ek weer natuurlik lekker jags en besluit toe om bietjie die hoer huis te besoek. Ek sit toe onder in die kroeg en drink eers `n lekker whiskey so terwyl ek die talent bietjie uitcheck...daar was so klein afrikaanse meisie met `n baie mooi klein gat wat rondloop in so deur trekkertjie en kry toe somer onmiddelik `n stywe horing, ek wik en weeg nog of ek haar wil naai toe kom daar `n Taiwanese uit die badkamer uit en ek besluit toe net daar... Continue»
Posted by sexysonofsam 2 years ago  |  Categories: Anal, First Time, Interracial Sex  |  
410
  |  
100%
  |  1

Jag får känna på svarta kukar

Kapitel 1

De hade träffats av en ren slump, för det var ju knappast som att de rörde sig i samma kretsar och hade gemensamma bekanta. Tvärtom, hon och hennes sort avskydde han och hans sort och såg till att leva sina liv så att de kunde ha så liten kontakt som möjligt med negrerna, dessa förhatliga apor. Det gick dock inte att undgå att Stockholm var en mångkulturell stad och att centrum tidvis tycktes översvämmas av negrer, araber och andra folkslag som Sofie och hennes familj betraktade som smutsiga. Så en dag var hon på väg att träffa sin bästa kompis Andrea på Waynes på Drottninggatan,... Continue»
Posted by jenny22sexxxy 2 years ago  |  Categories: Anal, Group Sex, Interracial Sex  |  
436
  |  
100%
  |  3

Den kåta lilla latino-bruden

Jag är lång, muskulös och svart. Har en 30 cm lång ådrig och grov kuk. Har en enorm sexdrift. Kuken står ständigt stålhård redo att knulla. Lyckligtvis för mig drömmer många kvinnor om att bli dominerade och hårt knullade av välhängda svarta män, så att hitta fittor, munnar och rövar för min kuk är inget problem.

Kan berätta om en sexupplevelse utöver det vanliga som jag haft. Det hela började när jag och en polare (med nästan lika stor kuk som jag) åt burgare på McDonalds en sen kväll förra sommaren. Hon kom och satte sig med sina polare, de var alla ganska fulla och samtalet kom snabbt ... Continue»
Posted by Gudrun_Schyman 2 years ago  |  Categories: Anal, Group Sex, Interracial Sex  |  
74
  |  
67%

Cijelu noć prčenja... maloljetnice !


Obično ne volim pričati jebačke priče. To mi dođe gore nego lovačke, ribičke...
dakle, uglavnom nešto bezveze. A ja uz to nisam lovac niti ribič. Ja sam sasma
obični... pičkolovac. No, niste u pravu, ne lovim ja pičku. Vjerujte mi ja još u životu
nikada nisam pitao za malo "pičke" ili za ono famozno muško kratko uletavanje
na samo malo jebanja. Meni se cijeli život pičke naprosto događaju. Glupo mi se
činilo uopće priupitati neku vlasnicu bile me počastila svojom pičkom. Da. To mi
je možda velika mana, sramežljivost koju glumim ili nezainteresiranost koja nekim
ženama, kako one so... Continue»
Posted by krpica 2 years ago  |  Categories: Anal, Hardcore, Interracial Sex  |  
503
  |  
35%
  |  2

Με ξεσκι&si

Η ιστορία μου ξεκινάει όταν ο άντρας μου, μου ανακοίνωσε ότι θα πάμε ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Το χρειαζόμασταν μετά από μία περίοδο έντονης κούρασης με τη δουλειά μας. Που να φανταστώ ότι θα άλλαζε τη ζωή μας… Ετοίμασα βαλίτσες βάζοντας και σέξι εσώρουχα και ρούχα θέλοντας να ανάψω φωτιές στον άντρα μου. Για το ταξίδι φορούσα μία φούστα με ένα σκίσιμο μπροστά που όταν καθόμουν φαινόντουσαν οι κάλτσες μου και λίγο το εσώρουχο μου όπως καθόμουνα.
Περιμέναμε να μπούμε στο αεροπλάνο και παρατηρούσα τον κόσμο στην αίθουσα αναμονής. Παρατήρησα έναν μαύρο κύριο που είχε καρφώσει το βλέμμα του στο σκί... Continue»
Posted by greek-gamias 2 years ago  |  Categories: Anal, Group Sex, Interracial Sex  |  
558
  |  
70%
  |  2

Kirglik kohtumine


Täiesti hingetuna sööstsin sinise vaibaga kaetud treppi mööda üles auditooriumi. Ma olin neetult palju hiljaks jäänud, kuid lootsin siiski veel vaba istekohta leida. Müügipsühholoogiat lugeva professor Sandi loengutel oli alati palju kuulajaid ja ma olin enda peale lausa pahane, et olin linnas nii palju aega raisanud.

Enne auditooriumi sisenemist kohendasin veel kiiresti oma kostüümi ja soengut. On ju laitmatu välimus iga hea müüja põhikapital. Sageli on see kooli lõpetamisel isegi tähtsam kui erialane kompetentsus ja kõneosavus. Suur uks avanes hääletult. Sisenesin vaikselt tohutusse sa... Continue»
Posted by ovra 2 years ago  |  Categories: Interracial Sex  |  
22
  |  
100%
  |  1

Enesesalgamine


Kõik sai alguse sellest, et ma järelemõtlematult tema kutse õhtusöögile vastu võtsin. See oli ligi pool aastat tagasi, kui tähistasime minu kolmekümnendat sünnipäeva. Täiesti märkamatult oli ta minu ellu tulnud. Üht-teist ma temast juba teadsin. Ta olevat südametu seelikukütt, kelle ohvriteks on ainult väga ilusad ja intelligentsed naised. See asjaolu meelitas mind. Seda enam, et ma polnud ennast kunagi kuigi kõrgelt hinnanud. Tõsi, ma olen pikka kasvu, sale, korraliku rinnapartiiga, jumekas - ühesõnaga üsna kena. Vähemalt nii hindasin ma ennast ise. Pealegi olen ma kõrgharidusega. Ma ei ole... Continue»
Posted by ovra 2 years ago  |  Categories: Interracial Sex  |  
11