Free Sex Stories
Page 9

Ape akka

මං ඼හිරු. මේ මමේ ප඼මලනි මෙක්ේ අත් දැකීම ඔයා඼ට කියන්මන්. මං මේ කියන මේ
හරිද මන්දා. එත් මං මේක ඔයා඼ට කියනලා. මමොකද මේ මේ උමන් මමේම අක්කි
එක්කයි. මමේ අක්කිමේ නම මධු. එයා මීට අවුරුදු 3 කට කලින් මැරි කරා. දැන් එයාට
බමබක් ඉන්නලා. තාම අවුරුදු 2යි. අක්කි ඉන්මන් අපිට ටිකක් දුරින්. අමේ මෙදර හිටිමේ,
මායි, අේමයි, තත්තායි. අක්කි බැන්දපු අයියා හදිේසිමේ ලැඩකට ඼ංකමලන් පිට යන්න
උනා. ඔය කාමේ තමයි මේ මේ උමන්. අමේ අේමයි, තත්තටයි ඉන්දියාමල ලන්දනමේ
යන්න චාන්ේ එකක් හේබුනා. හ්ේේ. ඉතින් එයා඼ා ගිහින් එනකේ මට අක්කි඼මේ මෙදර
නලතින්න කිේලා. මාත් කැමති උමන් එච්චර හිමත් කැමතකින් මනමේ. ඒ එමහේ පට්ට
කේමැලි නිො. අයිය... Continue»
Posted by jilabandara 1 month ago  |  Categories: First Time  |  Views: 96

Profesor Velimir

Velimir,profesor fizike.Visok covek,oko 1,90cm,krupan,krupne sake,debeli prsti,izbacen stomak,crna gusta brada.Guste crne trepavice,crne oci.Veoma strog profesor,oko 50-ak godina,razveden.Delio je keceve kao bombone,obarao na ispitima.Zaista nemilosrdan,ali dosta popustljiv prema devojkama.Stalno je gledao ucenice,svi su provalili kako gleda devojke koje obuku minic.Par puta bi kao kroz salu dobacio nekoj ucenici,vidi kako si lepa,ajde izadji pred tablu i pokazi mi sta znas.Vise puta bi dok stoji i prica o necemu dozivljavao erekciju,i to se jasno moglo videti preko farmerica.Vise puta sam uhv... Continue»
Posted by radicarajka88 1 month ago  |  Categories: First Time, Mature  |  Views: 789  |  
100%
  |  4

أنا ومفيد الجزء الثالث

انتظرت ساعه كامله ثم خرجت واتجهت الى خارج المنزل ووقفت قليلا ً اما الباب انظر الى الشارع يمينا ً و يسارا ً بحاثا ً عن هذا
العامل وحتى ان وجدته لا ادري ماذا افعل هل اتكلم معه عن مارآه او اتجاهله وكأن شيء لم يحدث رغم اني ارتعش من الخوف وانا
اتخيل وقع الصدمه على ابواي وماذا سيحدث لي ولأختي وما يخفف عني قليلا ً هو ان اختي لا تعلم ان شخصا ً رآها وهي تخرج عارية
من المحل والا سوف تموت من شدة الخوف انتظرت قليلا ً ثم توجهت الى المحل لكي اروي ماحدث الى مفيد لعله يعرف هذا العامل
ويتكلم معه ويقنعه بعدم اخبار ابواي بالامر . وعند اقترابي من المحل رأيت مفيد وهو جالس بجانب طاولة الحساب وكنت ارى حركة
ش
... Continue»
Posted by mali7994 1 month ago  |  Categories: Anal, Group Sex, Mature  |  Views: 2792  |  
76%
  |  1

Диди

Жена ми Диди (22 годишна) и аз (26 годишен) бяхме женени от 2 години и, доколкото знам, за това време нито аз, нито тя сме имали извънбрачни сексуални връзки. Както и да е, Диди е много хубава жена, почти на 24г., висока 1.70м., 45кг., с дълга тъмнокафява коса, зелени очи и гръдна обиколка 91 см.

Аз съм сравнително строен с къса черна коса, кафяви очи, около 190см висок и с 16-сантиметров чеп.
Тя тъкмо беше започнала работа като личен асистент на изпълнителния директор в една от най-големите дървообработващи фабрики в града. Заемаше поста вече месец, когато нейния шеф организира новогодиш... Continue»
Posted by bests0 1 month ago  |  Categories: Voyeur  |  Views: 191  |  
83%
  |  4

ludi party

Probudio me je mobilni, dobar d**g me pozvao na pary slavi 30-tu. hahaha na prvu mi je bilo smijesno ali eto skontam zasto da ne? leskarila sam cijeli dan razmisljajuci sta cu obuci (standardno zenski). izbor pada na neku haljinicu ili sukjnicu jer je vani bio pakleno vruce. bijela suknjica bez gacica je bila odlican izbor, neka malo pobudi mastu prisutnie gospode i ljubomoru njihovih supruga i djevojaka.

Malo sam kasnila, namjerno neka svima ostane u glavi moja slika kada budem usla u kucu. Medjutim ja sam ostala iznenadjena, 4 muskarca u gospodskim odijelima a niti jedna dama, zena, kuck... Continue»
Posted by macamalaa 1 month ago  |  Categories: Anal, Interracial Sex  |  Views: 649  |  
100%
  |  6

Ibolyaszedés

A középiskolás fiam és barátnője a tavaszi szünetben lejöttek hozzám,hagy bemutassa nekem a kislányt .A fiamról tudni kell,hogy megszállott PC játékos. A barátnőjével az iskolában ismerkedett meg egy rendezvényen,ahol az alattuk járó évfolyammal szerveztek egy műsort. Ivett,egy nagyon csinos,házias lány .Ellentéte Dani lustaságának.
Mikor megérkeztek kívánságukra csaptunk egy nagy bográcsozást. Főzés közben jobban megismerhettem a lányt,mert beszélni,azt szeretett. Na és persze,bár ez nem volt szép tőlem,néha-néha odapislantottam Ivett szép telt melleire és formás fenekére. A kiadós ebéd után... Continue»
Posted by krejo72 1 month ago  |  Categories: Hardcore, Voyeur  |  Views: 70  |  
73%
  |  2

خيانة … ولكنها لذيذة
خيانة … ولكنها لذيذة
---------------------

أنا ( منال ) فتاة جميلة بيضاء البشرة يميل شعري الى الاشقر قليلا” ذات جسم ناري كما يسمونه فصدري صغير منتصب ومؤخرتي متوسطة تتميز ببروز سطحي واضح خصري صغير ممشوقة القوام عندما أرتدي التنورة القصيرة يصبح جسمي مغريا بشكل فظ...يع فكنت أتعمد لبس ذلك مما يجعلني أسمع كلام الشبان وغزلهم الذي يزيدن
... Continue»
Posted by kamaly1 1 month ago  |  Categories: Sex Humor, First Time, Taboo  |  Views: 2417  |  
73%
  |  1

(لم يخبرني زوجي بأنه سيستقبلنا.)

كنت فتاة بريئة أخاف من ظلي حتى تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجي وبعدها تغيرت أحوالي فبعد أكثر من سنة على زواجنا انتقلنا إلى مدينه أخرى حيث كان عمل زوجي الجديد مما تطلب انتقالنا وكم كان سعيدا بهذا النقل حيث أن أخوه الأصغر يعمل في تلك المدينة قبل أنتقالنا اليها وهذ الاخ لم أراه مطلقا الا أنني كنت أسمع عنه انه شاب بسيط ذو أخلاق عالية يمتدحها الجميع ولم يتمكن من حضور زواجنا لارتباطاته العديدة في أعماله حين ذاك فأعادني زوجي إلى بيت أهلي حتى يستأجر لنا منزل ويهيئه للسكن ليعود ويأخذني اليه وبعد شهر عاد ليأخذني إلى مكانه الجديد وكان في استقبالنا شاب لطيف في وسامته ولم يخبرني زوجي بأن أخوه سيستقبلنا.

[ima... Continue»
Posted by kamaly1 1 month ago  |  Categories: Sex Humor, Mature, First Time  |  Views: 3290  |  
37%

سحاق بائعة متجولة


سأروي القصة كما روتها لي بطلتها ليلى شخصيا,, قبل سحاقنا,, مما كان له الأثر الكبير في نفسي,, فمارسنا سحا قا ناريا
القصة اخترت لها عنوان سحاق بائعة متجولة.
سحاق بائعة متجولة
------------------------كنت ما أزال في فراشي صباحا وقد دخلت الشمس الذهبية إلى إلى سريري من خلال النافذة الكبيرة,, متخللة الستائر الشفافة البيضاء ,, تداعب جسدي الثائر وقد سرحت بأفكاري لبعض الوقت,,إلا أنني أفقت من شرودي,,على صو
... Continue»
Posted by kamaly1 1 month ago  |  Categories: Lesbian Sex, Masturbation, First Time  |  Views: 2195  |  
70%

På landet

Jag är en 20-årig tjej som jobbar och praktiserar hos morfar och mormor som driver ett mindre jordbruk. Kanske ska jag efter några års ytterligare studier överta deras gård som ligger ganska nära en vacker sjö.Det var en solig lördag när jag beslöt att ta en promenad ner till sjön. Jag tog på en tunn topp och shorts men ändrade mig och tog bikinin från förra året eftersom jag i brist på annat tänkte bada.

Då insåg jag att brösten vuxit till sig rätt bra senaste året. Dessvärre hade också rumpan vuxit, jag fick åla mig i trosan.Jag hoppades att det skulle vara några killar ... Continue»
Posted by johas2 1 month ago  |  Categories: First Time, Voyeur  |  Views: 2  |  
100%

the next day ....

Όλο το υπόλοιπο της μέρας ήμουν ερεθισμένος, ήμουν ευδιάθετος και όλο σκεφτόμουν τη συνέχεια. Το βράδυ και όταν πήγα για ύπνο, έκλινα τα μάτια και εικόνες από το πρωινό ερχότανε μπροστά μου και στη συνέχεια εικόνες για το τι ήθελα να γίνει την επόμενη, … δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Εάν ήταν δυνατό θα πήγαινα στο σπίτι της πριν την αυγή. Τελικά με πήρε ο ύπνος και ξύπνησα στης 10,00.
Αμέσως τηλέφωνο και καλημέρα στη φίλη.
« ο καφές είναι έτοιμος και σε περιμένει» μου λέει και εγώ σε χρόνο ρεκόρ είμαι στο κατώφλι της , χτυπάω το κουδούνι περιμένοντας να την δω ντυμένη με κάτι σέξι, αντιθέ... Continue»
Posted by initiationcy 1 month ago  |  Categories: Anal, First Time, Mature  |  Views: 635  |  
100%
  |  6

Sommarknull

”Jag kommer…” stönade jag fram och i samma stund fyllde min flickväns röv med min varma sats. Hon njöt av att bli sprutad i analen och då hon samtidigt stimulerade sin klitoris med en ledig hand framkallades en orgasm även hos henne. Hon föll svettig ihop i vår mjuka säng och andades kraftigt medan sperman rann ur hennes rövhål. Själv ställde jag mig upp, klädde mig i kalsonger, ett par rutiga kortbyxor och en helvit t-shirt, för att sedan lämna rummet.
”Jag går ut en sväng” ropade jag medan jag trädde på mig de slitna skorna, och fick endast ett mumlande till svar. Uppenbarligen var hon fort... Continue»
Posted by johas2 1 month ago  |  Categories: First Time, Voyeur  |  Views: 42  |  
100%

Systrarna

Min flickvän och jag är uppvuxna i Västerås och har känt varandra i 3 år. För ett och ett halvt år sedan fick vi tag i en lägenhet. Lägenheten är övervåningen i en villa och vi flyttade då tillsammans. Vi hade ett intensivt sexliv som man alltid har när man nyss flyttat ihop. Vi knullade oftast på morgonen innan jag gick till jobbet och Linda till skolan. När vi kom hem så var det vanligt att vi knullade och sedan när vi gick och lade oss. Linda hade p-piller så jag kunde komma i henne eller som det passade. Tiden gick och sexet minskade väl lite men vi låg nog över det vanligaste med minst 7 ... Continue»
Posted by johas2 1 month ago  |  Categories: First Time, Voyeur  |  Views: 27  |  
100%

أنا ومفيد الجزء الثانى

وكنت اقول لها أترين لم يحدث شيء فقط قلقكي جعل مفيد يحزن
قالت لأني لا ارتدي شيء تحت هذا الثوب وكنت حرجه للغايه وكل تفكيري فيه قلت هو ايضا ً تفكيره فيه قالت كيف ذلك
قلت لقد اعجبه الثوب جدا ً وقال انه من اجمل الثياب التي رأيتها ويريد ان يراكي غدا ً بنفس الثوب ثم سكتت وقلت الان
اذهبي وجربي السنتيانات وانا سأعود لاحقا ً قالت اين ستذهب قلت مفيد يريد ان يقول لي شيئا ً وسوف اتأخر قليلا وعندما
آتي سوف احدثك لكن لا تخبري اهلي بالملابس قالت حسنا ً وأدخلتها المنزل وعدت مسرعا ً الى مفيد وكلي افكار بما
سوف يفعله بي بعد ان جعلته يرا اختي شبه عاريه وعند وصلي قال اريد ان تعطي اختك شيئا ً قلت له ماذا اع
... Continue»
Posted by mali7994 1 month ago  |  Categories: Anal, Group Sex, Mature  |  Views: 3017  |  
100%
  |  2

Bekännelsen

Jag och min pojkvän (som är jämngamla, vi är båda 17 år) har varit tillsammans i över 1 år nu, hans pappa å jag har strulat runt under nästan hela den tidsperioden..... Jag bor ganska nära där min pojkvän bor, men hans skola ligger ganska långt bort, så jag brukar vänta hemma hos honom på att han ska komma hem, en dag var bara min pojkväns pappa hemma, (mamman var hos min pojkvänns mormor). Hans pappa är väl runt 46, men ser väldigt bra ut å tar hand om sig själv och sitt utseénde, å jag kan tyvärr inte skriva att jag har något emot att han tar hand om mig.... Iaf, den dagen då jag väntade på ... Continue»
Posted by johas2 1 month ago  |  Categories: First Time, Voyeur  |  Views: 19  |  
50%

Ljuvlig tjej

Det är fredags eftermiddag, jag har slutat tidigt från jobbet och sitter framför tv:n när det ringer på dörren. När jag öppnar så står det en ung tjej där, hon ser ut att vara i 18-18 års åldern, ca 185cm lång och ganska smal med ett sött, lite fräknigt ansikte med stora gröna ögon och långt rött hår.
- Hej, vill du köpa jultidningar, frågar hon.
- Varför inte, säger jag. Vill du komma in?
- Ok, säger hon.
Vi sätter oss i vardagsrummet och jag börjar bläddra igenom katalogen, när jag har kollat en stund utan att ha hittat något frågar jag henne vad hon heter och hur gammal hon är?
- Jessi... Continue»
Posted by johas2 1 month ago  |  Categories: First Time  |  Views: 56  |  
100%

Selfbondage túra

Egy külföldi oldalon olvastam ezt a selfbondage történetet és úgy gondoltam kipróbálom.
A történet lényege, hogy egy bilincskulcs el van rejtve egy bizonyos helyen majd a történet szerint a hölgy mert hőlgy volt a szereplő, egy távolabbi helyen magára kattintotta a bilincset a hátán lévő hátizsák alatt aztán vissza sétált a kulcsig. Persze volt némi csavar a történetben de ez most nem lényeg.
Én ezt annyiban variáltam meg, hogy a kulcsot az autóban hagytam. Kinéztem egy kb három órás séta utat lehetőleg valami elhagyatott helyen. Majd betanultam a jelzéseket merre kell menjek.
Vásároltam eg... Continue»
Posted by rubberman68 1 month ago  |  Categories: Fetish  |  Views: 31

Bondage fantasy

Egy szállodában dolgoztam pár éve. Ott is laktam. Klassz kollégáim voltak. De egyiknek sem tudtam, mertem elmondani fétisem. Ami konkrétan, latex és bőrruhák viselése és ezekben való megkötözés. A szállodában szabadidőben nem zavart senki senkit. Mindenki tiszteletben tartotta a másik intim szféráját. Ezért úgy döntöttem ha nem megy partnerrel akkor csinálom egyedül.
Eddig is aludtam latexben és bőrben is. Persze megvolt a kockázat a lebukásra de közben izgalmas is volt de egyszer, egyszer azért majdnem lebuktam. Mert persze volt , hogy jöttek valamiért de full latexben, maszkban furcsa lett ... Continue»
Posted by rubberman68 1 month ago  |  Categories: BDSM, Fetish  |  Views: 21  |  
100%

Latex, Bondage, Sex

A chat-en ismerkedtem meg Edinával .

Sokat beszélgettünk mielőtt személyesen is találkoztunk. Hamar k**erült, hogy eléggé egy hullámhosszon vagyunk fétis ügyben. Meg egyébként is. Mindketten szeretjük a latex, bőr, lakk ruhákat. Szeretjük a kötözős szexet. Akár szex nélkül is.

Addig, addig cseverésztünk míg megbeszéltünk egy randit. Elég szendének tűnt a beszélgetések során ezért csodálkoztam, hogy azt javasolta valami fétis ruhában találkozzunk. Azt mondta legyen rajtunk valami vad is ne csak valami egyszerű utcai ruházat. Ráadásul azt kérte fényes nappal nyilvános helyen találkozzunk.... Continue»
Posted by rubberman68 1 month ago  |  Categories: BDSM, Fetish  |  Views: 34  |  
100%

Göra barn/making babies

- Vi försöker skaffa barn, men det funkar liksom inte, förklarade Daniella spontant för mig.
Jag vaknade plötsligt till i mitt halvsovande tillstånd. Min bästa tjejkompis satt där framför mig och såg manisk ut. Hon var mitt inne i en lång harang om att det var dåligt mellan henne och hennes kille. Jag fick plötsligt reda på orsaken.
- Men alltså jaha…vad är problemet då? Lyckades jag hosta upp till svar.
Skaffa barn redan? Daniella och hennes kille Micke hade varit ihop i något år. Rätt tidigt att tänka på det redan nu kanske? Ja, vad vet jag. Dessutom var hon ju bara 24. Inte så ungt egent... Continue»
Posted by johas2 1 month ago  |  Categories: First Time  |  Views: 4  |  
100%